List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 07/2009/TT-BTC

Thông tư số  07/2009/TT-BTC ngày 15/01/2009

Thông tư số 07/2009/TT-BTC ngày 15/01/2009

Thông tư số  07/2009/TT-BTC ngày 15/01/2009 của Bộ tài chính. Hướng dẫn mẫu biểu thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và báo cáo số liệu tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước