List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 05/2009/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 05/2009/TT-BLĐTBXH ngày 17/02/2009

Thông tư số 05/2009/TT-BLĐTBXH ngày 17/02/2009

Thông tư số 05/2009/TT-BLĐTBXH ngày 17/02/2009 hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ