List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 04/2008/TT-BNV

Thông tư số 06/2008/TT-BNV ngày 21/08/2008

Thông tư số 06/2008/TT-BNV ngày 21/08/2008

Ngày 21 tháng 08 năm 2008 Bộ Nội Vụ  ban hành Thông tư số 06/2008/TT-BNV hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khoản 2 mục III phần I Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở nội vụ, Phòng nội vụ thuộc Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh, cấp huyện.