List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 02/2010/TT-BNV

Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/04/2010

Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/04/2010

Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/04/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan ngang Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.