List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 01/2009/TT-BTC

Thông tư số 01/2009/TT-BTC ngày 02/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BTC ngày 02/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Bộ tài chính. Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 101/2008/QĐ-TTG ngày 18/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ tài chính giai đoạn 2009 – 2013