List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11

Thông tư số 12/2008/TT-BCA ngày 20/08/2008

Thông tư số 12/2008/TT-BCA ngày 20/08/2008

Ngày 20 tháng 08 năm 2008 Bộ Công an ban hành Thông tư số 12/2008/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 ngày 02/01/2007 của Bộ Công an quy định về việc tổ chức, đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.