List/Grid

Tag Archives: Thông tư liên tịch số 44/2010/TTLT-BTC-BLĐTB&XH ngày 29/03/2010 sửa đổi

Thông tư liên tịch số 44/2010/TTLT – BTC – BLĐTB&XH ngày 29/03/2010

Thông tư liên tịch số 44/2010/TTLT – BTC – BLĐTB&XH ngày 29/03/2010

Thông tư liên tịch số 44/2010/TTLT-BTC-BLĐTB&XH ngày 29/03/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTB&XH ngày 20/08/2007 của Bộ tài chính – Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.