List/Grid

Tag Archives: Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC

Thông tư liên tịch 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010

Thông tư liên tịch 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010

Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.