List/Grid

Tag Archives: Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC

Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC ban hành ngày 24/09/2008

Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC ban hành ngày 24/09/2008

Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC ngày 24/09/2008 của Bộ Y tế – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo