List/Grid

Tag Archives: Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BTNMT-BNV

Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BTNMT-BNV ngày 30/01/2011

Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BTNMT-BNV ngày 30/01/2011

Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BTNMT-BNV ngày 30/01/2011 Bộ Tài nguyên môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của trung tâm công nghệ thông tin trực thuộc sở tài nguyên và môi trường.