List/Grid

Tag Archives: Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BTTTT-BTC

Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BTTTT-BTC ngày 10/01/2011

Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BTTTT-BTC ngày 10/01/2011

Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BTTTT-BTC ngày 10/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Tài chính hướng dẫn việc đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.