List/Grid

Tag Archives: Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BCA-BKHCN

Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BCA-BKHCN ngày 18/02/2011

Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BCA-BKHCN ngày 18/02/2011

Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BCA-BKHCN ngày 18/02/2011 của Bộ công An – Bộ khoa học và Công nghệ quy định việc phối hợp thực hiện quyết định số 20/2009/QĐ-TTG ngày 10/02/2009 của thủ tướng chính phủ về quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng cảnh sát nhân dân.