List/Grid

Tag Archives: Thông tư liên tịch số 01/2010/ UBDT-BTC

Thông tư liên tịch số 01/2010/ UBDT-BTC ngày 08/02/2010

Thông tư liên tịch số 01/2010/ UBDT-BTC ngày 08/02/2010

Thông tư liên tịch số 01/2010/ UBDT-BTC ngày 08/02/2010 do Ủy ban dân tộc và Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009 của Thủ tướng chính phủ về Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn