List/Grid

Tag Archives: Thông tư 50/2009/TT- BNNPTNT

Thông tư 50/2009/TT- BNNPTNT ngày  18/08/2009

Thông tư 50/2009/TT- BNNPTNT ngày 18/08/2009

Thông tư 50/2009/TT- BNNPTNT ngày 18/08/2009 ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.