List/Grid

Tag Archives: Thông tư 48/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư 48/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/08/2010

Thông tư 48/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/08/2010

Thông tư 48/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/08/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.