List/Grid

Tag Archives: Thông tư 38/2009/TT- BTTTT

Thông tư 38/2009/TT- BTTTT ngày  14/12/2009

Thông tư 38/2009/TT- BTTTT ngày 14/12/2009

Thông tư 38/2009/TT- BTTTT ngày  14/12/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20 tháng7 năm 2009 của Bộ thông tin và truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.