List/Grid

Tag Archives: Thông tư 27/2009/TT- BTNMT

Thông tư  27/2009/TT- BTNMT ngày 14/12/2009

Thông tư 27/2009/TT- BTNMT ngày 14/12/2009

Thông tư  27/2009/TT- BTNMT ngày 14/12/2009 quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật quản lý và cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.