List/Grid

Tag Archives: Thông tư 26/2009/TT- BXD

Thông tư 26/2009/TT- BXD ngày 29/07/2009

Thông tư 26/2009/TT- BXD ngày 29/07/2009

Thông tư 26/2009/TT- BXD ngày 29/07/2009 sửa đổi, bổ sung điều 6,7,8,9,11,12,14 quy chế quản lý kiến trúc xây dựng khu vực xung quanh trung tâm hội nghị quốc gia ban hành kèm theo quyết định số 12/2007/QĐ-BXD ngày 23/3/2007 của bộ trưởng bộ xây dựng.