List/Grid

Tag Archives: Thông tư 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị đ

Thông tư 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009

Thông tư 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009

Thông tư 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/12/2009 của Chính phủ.