List/Grid

Tag Archives: Thông tư 23/2009/TT- BCA

Thông tư 23/2009/TT- BCA ngày  22/04/2009

Thông tư 23/2009/TT- BCA ngày 22/04/2009

Thông tư 23/2009/TT- BCA ngày 22/04/2009 hướng dẫn thi hành một số điều cảu nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục và nghị định số 125/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP.