List/Grid

Tag Archives: Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử;Thông tư 222/2009/TT-BTC;thủ tục hải quan điện tử

Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009

Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009

Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử.