List/Grid

Tag Archives: Thông tư 217/2009/TT-BTC về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN – ÚC – NIU DI LÂN giai đoạn 2010 – 2012;Thông tư 217/2009

Thông tư 217/2009/TT-BTC ngày 17/11/2009

Thông tư 217/2009/TT-BTC ngày 17/11/2009

Thông tư 217/2009/TT-BTC về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN – ÚC – NIU DI LÂN giai đoạn 2010 – 2012.