List/Grid

Tag Archives: Thông tư 215/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 chi tiết mã số mặt hàng thuộc nhóm 73.08 trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn phân loại hàng hóa;Thông tư 215/2009/TT-BTC;nhóm 73.08;phân loại hàng hó

Thông tư 215/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009

Thông tư 215/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009

Thông tư 215/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 chi tiết mã số mặt hàng thuộc nhóm 73.08 trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn phân loại hàng hóa.