List/Grid

Tag Archives: Thông tư 212/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS);Thông tư 212/2009/TT-BTC;hệ thống thông tin

Thông tư 212/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009

Thông tư 212/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009

Thông tư 212/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS).