List/Grid

Tag Archives: Thông tư 21/2009/TT- BGTVT

Thông tư 21/2009/TT- BGTVT ngày 06/10/2009

Thông tư 21/2009/TT- BGTVT ngày 06/10/2009

Thông tư 21/2009/TT- BGTVT ngày 06/10/2009 về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển cỡ nhỏ mã số đăng ký:QCVN:2009/BGTVT.