List/Grid

Tag Archives: Thông tư 207/2009/TT-BTC ngày 28/10/2009 quy định chế độ chi tiêu và quyết toán kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước cho chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009;Thông tư 207/2

Thông tư 207/2009/TT-BTC ngày 28/10/2009

Thông tư 207/2009/TT-BTC ngày 28/10/2009

Thông tư 207/2009/TT-BTC ngày 28/10/2009 quy định chế độ chi tiêu và quyết toán kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước cho chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009.