List/Grid

Tag Archives: Thông tư 20/2009/TT- BYT

Thông tư 20/2009/TT- BYT ngày 20/11/2009

Thông tư 20/2009/TT- BYT ngày 20/11/2009

Thông tư 20/2009/TT- BYT ngày 20/11/2009 bãi bỏ quyết định số 28/2007/QĐ-BYT ngày 10/5/2007 của Bộ Trưởng bộ y tế quy định giá tối đa của một số khối lượng máu toàn phần mà chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.