List/Grid

Tag Archives: Thông tư 197/2009/TT-BTC ngày 09/10/2009 bổ sung Thông tư số 34/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức

Thông tư 197/2009/TT-BTC ngày 09/10/2009

Thông tư 197/2009/TT-BTC ngày 09/10/2009

Thông tư 197/2009/TT-BTC ngày 09/10/2009 bổ sung Thông tư số 34/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.