List/Grid

Tag Archives: Thông tư 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành Quyế

Thông tư 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009

Thông tư 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009

Thông tư 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2007/NĐ-CP.