List/Grid

Tag Archives: Thông tư 19/2009/TT- BYT

Thông tư 19/2009/TT- BYT ngày 02/11/2009

Thông tư 19/2009/TT- BYT ngày 02/11/2009

Thông tư 19/2009/TT- BYT ngày 02/11/2009 bãi bỏ quyết định số 3556/2001/QĐ-BYT ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình và danh mục thanh tra Dược và Quyết định số 38/2007/QĐ-BYT ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình sửa đổi, bổ sung quy trình và danh mục thanh tra Dược.