List/Grid

Tag Archives: Thông tư 189/2009/TT-BTC ngày 30/09/2009 hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng nguyên liệu kháng sinh trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;Thông tư 189/2009

Thông tư 189/2009/TT-BTC ngày 30/09/2009

Thông tư 189/2009/TT-BTC ngày 30/09/2009

Thông tư 189/2009/TT-BTC ngày 30/09/2009 hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng nguyên liệu kháng sinh trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.