List/Grid

Tag Archives: Thông tư 188/2009/TT-BTC ngày 29/09/2009 ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan;Thông tư 188/2009/TT-BTC;thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch th

Thông tư 188/2009/TT-BTC ngày 29/09/2009

Thông tư 188/2009/TT-BTC ngày 29/09/2009

Thông tư 188/2009/TT-BTC ngày 29/09/2009 ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.