List/Grid

Tag Archives: Thông tư 183/2009/TT-BTC ngày 15/09/2009 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30A/2008/NQ-CP ngày 27/12/

Thông tư 183/2009/TT-BTC ngày 15/09/2009

Thông tư 183/2009/TT-BTC ngày 15/09/2009

Thông tư 183/2009/TT-BTC ngày 15/09/2009 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30A/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.