List/Grid

Tag Archives: Thông tư 182/2009/TT-BTC ngày 14/09/2009 hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền và vận động hiến máu tình nguyện;Thông tư 182/2009/TT-BTC ngày 14/09/2009;tuyên truyền và vận động hiến

Thông tư 182/2009/TT-BTC ngày 14/09/2009

Thông tư 182/2009/TT-BTC ngày 14/09/2009

Thông tư 182/2009/TT-BTC ngày 14/09/2009 hướng dẫn nội dung và mức chi cho  công tác tuyên truyền và vận động hiến máu tình nguyện.