List/Grid

Tag Archives: Thông tư 180/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tai biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi;Thông tư 180/2009/TT-BTC

Thông tư 180/2009/TT-BTC ngày 14/09/2009

Thông tư 180/2009/TT-BTC ngày 14/09/2009

Thông tư 180/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tai biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi.