List/Grid

Tag Archives: Thông tư 177/2009/TT-BTC ngày 10/09/2009 hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tê;Thông tư 177/2009/TT-BTC ngày 10/09/2009;thu nhập chịu

Thông tư 177/2009/TT-BTC ngày 10/09/2009

Thông tư 177/2009/TT-BTC ngày 10/09/2009

Thông tư 177/2009/TT-BTC ngày 10/09/2009 hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ.