List/Grid

Tag Archives: Thông tư 173/2009/TT-BTC ngày 27/08/2009 hướng dẫn sửa đổi

Thông tư 173/2009/TT-BTC ngày 27/08/2009

Thông tư 173/2009/TT-BTC ngày 27/08/2009

Thông tư 173/2009/TT-BTC ngày 27/08/2009 hướng dẫn sửa đổi,bổ sung một số điều tại các Quyếtđịnh số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/06/2008; Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008; Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.