List/Grid

Tag Archives: Thông tư 171/2009/TT-BTC ngày 24/08/2009 về việc sửa đổi

Thông tư 171/2009/TT-BTC ngày 24/08/2009

Thông tư 171/2009/TT-BTC ngày 24/08/2009

Thông tư 171/2009/TT-BTC ngày 24/08/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi hành và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.