List/Grid

Tag Archives: Thông tư 170/2009/TT-BTC ngày 24/08/2009 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ kinh phí cho việc sắp xếp lao động sau cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn dệt may Việt Nam;Thông tư 170/2009/TT-BTC

Thông tư 170/2009/TT-BTC ngày 24/08/2009

Thông tư 170/2009/TT-BTC ngày 24/08/2009

Thông tư 170/2009/TT-BTC ngày 24/08/2009 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ kinh phí cho việc sắp xếp lao động sau cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn dệt may Việt Nam.