List/Grid

Tag Archives: Thông tư 164/2009/TT-BTC ngày 13/08/2009 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại điểm vui chơi giải trí có thưởng;Thông tư 164/2009/TT-BTC ngày 13/08/2009;

Thông tư 164/2009/TT-BTC ngày 13/08/2009

Thông tư 164/2009/TT-BTC ngày 13/08/2009

Thông tư 164/2009/TT-BTC ngày 13/08/2009 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại điểm vui chơi giải trí có thưởng.