List/Grid

Tag Archives: Thông tư 163/2009/TT-BTC ngày 13/08/2009 hướng dẫn sửa đổi

Thông tư 163/2009/TT-BTC ngày 13/08/2009

Thông tư 163/2009/TT-BTC ngày 13/08/2009

Thông tư 163/2009/TT-BTC ngày 13/08/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo.