List/Grid

Tag Archives: Thông tư 157/2009/TT-BTC ngày 06/08/2009 sửa đổi

Thông tư 157/2009/TT-BTC ngày 06/08/2009

Thông tư 157/2009/TT-BTC ngày 06/08/2009

Thông tư 157/2009/TT-BTC ngày 06/08/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế quản lý.