List/Grid

Tag Archives: Thông tư 156/2009/TT-BTC ngày 03/08/2009 hướng dẫn cơ chế vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương

Thông tư 156/2009/TT-BTC ngày 03/08/2009

Thông tư 156/2009/TT-BTC ngày 03/08/2009

Thông tư 156/2009/TT-BTC ngày 03/08/2009 hướng dẫn cơ chế vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn.