List/Grid

Tag Archives: Thông tư 153/2009/TT-BTC ngày 30/07/2009 hướng dẫn quản lý tài chính bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTG ngày 25/05/2008 của Thủ tướng chính phủ;Thông tư 153/

Thông tư 153/2009/TT-BTC ngày 30/07/2009

Thông tư 153/2009/TT-BTC ngày 30/07/2009

Thông tư 153/2009/TT-BTC ngày 30/07/2009 hướng dẫn quản lý tài chính bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTG ngày 25/05/2008 của Thủ tướng chính phủ.