List/Grid

Tag Archives: Thông tư 148/2009/TT-BTC ngày 21/07/2009 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;Thông tư 148/2009/TT-BTC ngày 21

Thông tư 148/2009/TT-BTC ngày 21/07/2009

Thông tư 148/2009/TT-BTC ngày 21/07/2009

Thông tư 148/2009/TT-BTC ngày 21/07/2009 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.