List/Grid

Tag Archives: Thông tư 131/2009/TT-BTC ngày 29/06/2009 sửa đổi

Thông tư 131/2009/TT-BTC ngày 29/06/2009

Thông tư 131/2009/TT-BTC ngày 29/06/2009

Thông tư 131/2009/TT-BTC ngày 29/06/2009 sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/06/2007 và Thông tư số 112/2007/TT-BTC ngày 19/09/2007 của Bộ Tài chính.