List/Grid

Tag Archives: Thông tư 130/2009/TT-BTC ngày 24/06/2009 quy định hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dung jtrong chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước ban hà

Thông tư 130/2009/TT-BTC ngày 24/06/2009

Thông tư 130/2009/TT-BTC ngày 24/06/2009

Thông tư 130/2009/TT-BTC ngày 24/06/2009 quy định hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dung jtrong chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước ban hành theo quyết định số 120/2009/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng bộ Tài chính.