List/Grid

Tag Archives: Thông tư 128/2009/TT-BTC ngày 23/06/2009 sửa đổi

Thông tư 128/2009/TT-BTC ngày 23/06/2009

Thông tư 128/2009/TT-BTC ngày 23/06/2009

Thông tư 128/2009/TT-BTC ngày 23/06/2009 sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính.