List/Grid

Tag Archives: Thông tư 12/2009/TT-BYT ngày 19/08/2009 bãi bỏ quyết định số 06/200/QĐ-BYT ngày 07/03/2005 của Bộ Trưởng y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV/ADIS;Thông tư 12/2009/TT-BYT ng

Thông tư 12/2009/TT-BYT ngày 19/08/2009

Thông tư 12/2009/TT-BYT ngày 19/08/2009

Thông tư 12/2009/TT-BYT ngày 19/08/2009 bãi bỏ quyết định số 06/200/QĐ-BYT ngày 07/03/2005 của Bộ Trưởng y tế về việc ban hành “hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV/ADIS”.