List/Grid

Tag Archives: thông tư 12

Thông tư  số 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/09/2008

Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/09/2008

Thông tư  số 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/09/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT – BLDTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương.